Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 
Provozovatel internetového obchodu “www.3dilna.cz” Ing. Jiří Posledník se sídlem Lhotská 995/12, 193 00, Praha IČ: 87842360, DIČ: CZ8207263328 zapsaný v rejstříku živnostenského podnikání evidovaném úřadem městské části Praha 10 ode dne 11.5.2011 vydává tyto obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.3dilna.cz.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu 3dílna.cz upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.3dilna.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro výrobu a dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.3dilna.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Eshop v anglickém jazyku je určen jenom pro objednávky ze zahraničí!

UŽIVATELSKÝ ÚČET
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

– způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

– informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-4516800277/0100, vedený u společnosti Komerční banka (dále jen „účet prodávajícího“);

– platba platební kartou

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Zboží, které není skladem, a je v eshopu na vyžádání má dodací lhůtu do 3 týdnu. Dodací lhůta začne plynout po obdržení platby na náš účet, pokud jste si zvolili tenhle způsob platby.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej přiloží k zásilce.

DOPRAVA A DOBA DODÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Zboží a služby

Prodávající zasílá zboží kupujícímu podle výběru způsobu dopravy až po zaplacení objednávky při výběru platby převodem předem na účet společnosti nebo zasílá zboží kupujícímu na dobírku zvolenou přepravní službou ihned, je-li zboží na skladě. Zákazníci jsou o stavu zboží na skladě a době dodání informování, a to e-mailovou nebo telefonickou formou.

Druhy přepravy:

– Zásilkovna na výdejní místo

– Doručení na adresu (Zásilkovna)

– Osobní odběr na adrese sídla firmy(po předchozí domluvě) – Lhotská 995/12, 19300, Praha nebo na adrese dílny – Přerovská 528, Pardubice, 53006 dle otevírací doby a dohodě o vyzvednutí (zákazník bude informován o stavu objednávky a vyzvednutí elektronickou podobou, textovou zprávou nebo telefonickém hovoru).

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A REKLAMACE
Kupující má právo do 14-ti dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy podle Občanského zákoníku ČR. Kupující v případě stornování a zrušení objednávky musí zaslat do sídla provozovatele internetového obchodu www.3dilna.cz na adrese Lhotská 995/12, Praha, 19300  nebo na e-mailovou adresu info@3dílna.cz průvodní dopis, kde vyjádří svou vůli od koupě odstoupit a sdělí kontaktní údaje obsahující jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, kterou chce stornovat a číslo vystavené faktury.  Záruka pro fyzické osoby-nepodnikatele je 24 měsíců. Záruka pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby je dvanáctiměsíční.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tímto není dotčeno. Není vyloučeno, že se i po uplynutí životnosti produktu skutečně jedná o záruční vadu. Každá reklamace je posouzena individuálně a v případě zamítnutí reklamace bude v reklamačním protokolu uvedeno, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

Každý produktu je vyráběn v České republice a z velké části zhotovován ručně. Tzn. každý produkt je jedinečný a originální, proto se můžou jednotlivé výrobky drobně lišit. Dále se muže vyskytovat odlišná struktura dřeva, suky apod. Jedná se o vlastnost, nikoliv o závadu na což se nevztahuje záruka.

POPTÁVKA NA SLUŽBY NEBO VÝROBKY
Poptávka je bezplatná a řídí se obchodními podmínkami. Vložení poptávky v systému internetového portálu www.3dílna.cz se uskutečňuje prostřednictvím tlačítka „Odeslat“ na stránce www.3dilna.cz/sluzby. K platnému vložení poptávky je Poptávající povinen zadat následující údaje:

a) jméno a příjmení,

b) e-mail,

c) typ poptávky

d) popis poptávky;

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.

Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nezodpovídá za chyby a poškození vzniklé na produktu zakoupeného v jeho obchodě, pokud byl používán s komponenty a materiálem zakoupenými v jiném obchodě.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2017. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.